פגעתם בשכר העובד שלכם שלא כחוק?

פגעתם בשכר העובד שלכם שלא כחוק?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

מעסיקים – ייתכן שאתם חשופים להליך פלילי

דיני העבודה כוללים מגוון הוראות חוק המטילות אחריות וסנקציות מנהליות ופליליות, לצד אלה האזרחיות. חוקי עבודה רבים, ביניהם חוק הגנת השכר וחוק שכר מינימום כוללים סעיפי עונשין אשר מקימים אחריות פלילית למעסיק וחושפים אותו לסנקציות פליליות הנעות מקנסות כבדים ועד שנתיים וחצי מאסר. לפיכך, מעסיק אשר לא שילם לעובדו שכר מינימום, הלין שכר או ניכה סכומים ממשכורתו של העובד שלא כדין, חושף עצמו, בנוסף לתביעה אזרחית, גם להליך פלילי שבסופו עשוי להיות מורשע ולשאת בקנס או עונש מאסר.

האם אתם מקפידים על תשלום של לפחות שכר מינימום?

חוק שכר מינימום אוסר על המעסיק לשלם לעובדו שכר שערכו פחות משכר המינימום. שכר המינימום הקבוע בחוק, העומד כיום על 5,300 ₪ לחודש הוא שכר המתייחס לעובד במשרה מלאה. ביחס לעובדים אשר מועסקים בחלקיות משרה, השכר הכולל יכול להיות נמוך משכר המינימום החודשי אך בכל מקרה לא יהיה נמוך משכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו. חשוב לשים לב כי שכר המינימום אינו יכול לכלול תוספות קבועות בחוק כדוגמת – הוצאות נסיעה, דמי הבראה וכיו״ב ואלה חייבות להתווסף מעבר לשכר הבסיס. החוק מעניק לעובד או לארגון העובדים את הזכות לתבוע את המעביד בבית הדין לעבודה במקרה בו לא שולם שכר מינימום. בנוסף, הוא קובע סנקציה פלילית של עד שנת מאסר או קנס פלילי שיכול להגיע למאות אלפי שקלים. עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

האם אתם מקפידים לשלם את משכורת במועד?

חוק הגנת השכר קובע כי אי תשלום מלא או חלקי של שכר לעובד במועד מהווה הלנת שכר. ככלל, את השכר החודשי לעובד יש לשלם בסוף החודש שבעדו הוא משתלם. אם השכר לא שולם עד ה-9 בחודש שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה, השכר הופך לשכר מולן. אחת הזכויות המוגנות ביותר במסגרת דיני העבודה היא זכות העובד לקבל את שכרו במועד. לפיכך, מוגן העובד באמצעות מנגנון פיצויי שחושף את המעסיק המלין שכר לתשלומי פיצויים בסכומים גבוהים ביותר. בנוסף, מעסיק שהלין את שכר עובדו, ולא הוכיח שאי תשלום השכר נבע מנסיבה שאינה בשליטתו, חשוף להרשעה בפלילים ועונש של מאסר עד חצי שנה או קנס של עשרות אלפי שקלים.

אילו חובות מעביד נוספות כרוכות בסנקציה פלילית?

חוק הגנת השכר קובע שורה נוספת של עבירות פליליות ובין היתר, קבועות בחוק עבירות וסנקציות פליליות למעסיק אשר לא מוסר לעובד תלוש שכר במועד או מוסר תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולמו לעובד. בנוסף, עובר עבירה גם מעסיק שניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם למי שלו יועדו הסכומים או מעסיק אשר ניכה משכרו של העובד ניכויים אסורים על פי חוק, כדוגמת ניכוי כספים ששולמו בטעות לעובד ללא הסכמת העובד בכתב, חוב השנוי במחלוקת או קנס על עבירת משמעת ללא הסכם קיבוצי המתיר זאת.

נכתב באדיבות הופמן רוז חקימוביץ משרד עורכי דין דיני עבודה